Để đặt lại mật khẩu của bạn, hãy gửi tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn bên dưới. Nếu chúng tôi có thể tìm thấy bạn trong cơ sở dữ liệu, một email sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn, kèm theo hướng dẫn cách lấy lại quyền truy cập.

Nếu bạn không còn quyền truy cập vào địa chỉ email mà bạn đã đăng ký tài khoản của mình hoặc bạn đã đăng ký bằng địa chỉ email @example.com, vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email mà bạn đã đăng ký bên dưới để chúng tôi có thể tìm tài khoản của bạn. Bạn sẽ có một tùy chọn để đặt lại mật khẩu của mình trực tuyến trên trang tiếp theo.

Tìm kiếm bằng tên tài khoản
Tìm kiếm bằng thư điện